İçerik-Görev ve Yetkiler Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü Teşkilatlanma Görev ve Yetkiler

Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü Teşkilatlanma Görev ve Yetkiler

 

S.NO

ŞUBE/BÖLÜM ADI

GÖREVLER ŞEF ŞUBE
MÜDÜRÜ
1

TEMEL EĞİTİM
HİZMETLERİ

 • Okul Öncesi Eğitimi Yaygınlaştırmak ve Geliştirmek,
 • Stratejik plan hedeflerine ulaşabilmek amacıyla gerekli olan çalışmaları planlamak, yürütmek ve koordinasyonu sağlamak,
 • İlköğretim öğrencilerinin maddi yönden desteklenmesini koordine etmek,
 • 18/11/2012 tarih ve 28471 sayılı RG´ de yayımlanan MEB İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinde belirtilen Eğitim Öğretim Hizmetlerindeki Ortak Görevleri yerine getirmek,
 • Milli Eğitim Müdürünün vereceği işleri yapmak.

HATİCE ŞİMŞEK

Dahili Telefon
1302-1218

ŞEREF İÇOĞLU

Dahili Telefon
1301

2

ORTA ÖĞRETİM
HİZMETLERİ

 • Stratejik plan hedeflerine ulaşabilmek amacıyla gerekli olan çalışmaları planlamak, yürütmek ve koordinasyonu sağlamak,
 • Yüksek Öğretime giriş sınavları ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 • Yüksek Öğretim ile ilgili Bakanlıkça verilen görevleri yerine getirmek,
 • 18/11/2012 tarih ve 28471 sayılı RG´de yayımlanan MEB İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinin 23.maddesi: İl Milli Eğitim Öğrenci Disiplin Kurulu
 • 18/11/2012 tarih ve 28471 sayılı RG´ de yayımlanan MEB İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinde belirtilen Eğitim Öğretim Hizmetlerindeki Ortak Görevleri yerine getirmek,
 • Milli Eğitim Müdürünün vereceği işleri yapmak.

 FATMA MUTLU

1509

ABDULHALİK DEMİR

1402

 3

MESLEKİ VE TEKNİK
EĞİTİM HİZMETLERİ

 • Mesleki ve Teknik Eğitim-İstidam ilişkisini yerelde sağlamak ve geliştirmek,
 • Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında çıraklık eğitimi iş ve işlemleri yerine getirmek,
 • Mesleki ve Teknik Eğitimin yerel ihtiyaçlara uygunluğunu sağlamak,
 • Stratejik plan hedeflerine ulaşabilmek amacıyla gerekli olan çalışmaları planlamak, yürütmek ve koordinasyonu sağlamak,
 • UMEM,
 • 18/11/2012 tarih ve 28471 sayılı RG´de yayımlanan MEB İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinde belirtilen Eğitim Öğretim Hizmetlerindeki Ortak Görevleri yerine getirmek,
 • Milli Eğitim Müdürünün vereceği işleri yapmak.

HARUN CINCIK

1668

AHMET OFLAZ

1521

 4

DİN ÖĞRETİMİ
HİZMETLERİ

 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitim programlarının uygulanmasını sağlamak,
 • Seçmeli Din Eğitimi derslerini takip etmek, uygulanmasını gözetmek,
 • Din eğitiminde kullanılan ders kitapları ve materyallerin teminini koordine etmek,
 • Stratejik plan hedeflerine ulaşabilmek amacıyla gerekli olan çalışmaları planlamak, yürütmek ve koordinasyonu sağlamak,
 • 18/11/2012 tarih ve 28471 sayılı RG´de yayımlanan MEB İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinde belirtilen Eğitim Öğretim Hizmetlerindeki Ortak Görevleri yerine getirmek,
 • Milli Eğitim Müdürünün vereceği işleri yapmak.

AYŞE GÜNGÖR

1231

ÖMER OFLAZ
Müdür Yrd.

1507

 5

ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ

 • 18/11/2012 tarih ve 28471 sayılı RG´de yayımlanan MEB  İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinin 14.maddesinde belirtilen hizmetleri yerine getirmek,
  a) Bakanlık tarafından oluşturulan özel eğitim ve rehberlik politikalarını uygulamak,
  b) Resmi eğitim kurumlarınca yürütülen özel eğitimin yaygınlaşmasını ve gelişmesini sağlayıcı çalışmalar yapmak,
  c) Özel eğitim programlarının uygulanma süreçlerini izlemek ve değerlendirmek,
  ç) Bilim sanat merkezleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
  d) Rehberlik ve araştırma merkezlerinin nitelikli hizmet vermesini sağlamak,
  e) Rehberlik ve araştırma merkezlerinin ölçme araçlarını sağlamak,
  f) Mobil rehberlik hizmetlerinin uygulanmasını sağlamak,
  g) Madde bağımlılığı, şiddet ve benzeri konularda toplum temelli destek sağlamak,
  ğ) Engelli öğrencilerin eğitim hizmetleri ile ilgili çalışmalar yapmak,
  h) Rehberlik ve kaynaştırma uygulamalarının yürütülmesini sağlamak,
  ı) Rehberlik servislerinin kurulmasına ve etkin çalışmasına yönelik tedbirler almak,
  i) Özel yetenekli bireylerin tespit edilmesini ve özel eğitime erişimlerini sağlamak,
  j) Özel yetenekli bireylerin eğitici eğitimlerini planlamak ve uygulamak,
  k) Özel yetenekli birey eğitimine ilişkin araştırma, geliştirme ve planlama çalışmaları yapmak.
 • Stratejik plan hedeflerine ulaşabilmek amacıyla gerekli olan çalışmaları planlamak, yürütmek ve koordinasyonu sağlamak
 • 18/11/2012 tarih ve 28471 sayılı RG´de yayımlanan MEB İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinde belirtilen Eğitim Öğretim Hizmetlerindeki Ortak Görevleri yerine getirmek
 • Milli Eğitim Müdürünün vereceği işleri yapmak.

LEYLA KILLIOĞLU

1114-1151

ABDURRAHMAN ATEŞMEN

1621

6

HAYAT BOYU ÖĞRENME HİZMETLERİ

 • 18/11/2012 tarih ve 28471 sayılı RG´ de yayımlanan MEB  İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinin 15.maddesinde belirtilen hizmetleri yerine getirmek,
  a) Örgün eğitim alamayan bireylerin bilgi ve becerilerini geliştirici tedbirler almak,
  b) Hayat boyu öğrenmenin imkân, fırsat, kapsam ve yöntemlerini geliştirmek,
  c) Yetişkinlere yönelik yaygın meslekî eğitim verilmesini sağlamak,
  ç) Öğrenme fırsat ve imkânlarını destekleyici çalışmalar yapmak,
  d) Beceri ve hobi kursları ile kültürel faaliyetlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
  e) Çocuk, genç ve aileler ile ilgili eğitim ve sosyo-kültürel etkinlikler yapmak,
  f) Açık öğretim sistemi ile ilgili uygulamaları yürütmek,
  g) Edinilen bilgilerin denkliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
  ğ) Mesleki Yeterlilik Kurumuyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 • 18/11/2012 tarih ve 28471 sayılı RG´de yayımlanan MEB İl ve İlçe Millİ Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinde belirtilen Eğitim Öğretim Hizmetlerindeki Ortak Görevleri yerine getirmek,
 • Stratejik plan hedeflerine ulaşabilmek amacıyla gerekli olan çalışmaları planlamak, yürütmek ve koordinasyonu sağlamak,
 • Milli Eğitim Müdürünün vereceği işleri yapmak.

İBRAHİM ÖZTÜRK

1667

AHMET OFLAZ

1521

7

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI HİZMETLERİ

 
 • 18/11/2012 tarih ve 28471 sayılı RG´de yayımlanan MEB  İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinin 16.maddesinde belirtilen hizmetleri yerine getirmek. (Özel Özel Eğitim Kurumları dışındaki iş ve işlemler)
  a) Özel öğretim kurumlarıyla ilgili Bakanlık politika ve stratejilerini uygulamak,
  b) Özel öğretim kurumlarınca yürütülen özel eğitimin gelişmesini sağlayıcı çalışmalar yapmak,
  c) Engellilerin özel eğitim giderleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
  ç) 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında yer alan kurumların açılış, kapanış, devir, nakil ve diğer iş ve işlemlerini yürütmek,
  d) Özel yurtlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
  e) Özel öğretim kurumlarındaki öğrencilerin sınav, ücret, burs, diploma, disiplin ve benzeri iş ve işlemlerini yürütmek,
  f) Azınlık okulları, yabancı okullar ve milletlerarası okullara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
  g) Özel okulların arsa tahsisi ile teşvik ve vergi muafiyetiyle ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,
  ğ) Kursiyerlerin sınav, ücret, sertifika ve benzeri iş ve işlemlerini yürütmek,
  h) Özel öğretim kurumlarını ve özel yurtları denetlemek, sonuçları raporlamak ve değerlendirmek,
  ı) Özel öğretim kurumlarında öğretim materyallerinin kullanımıyla ilgili süreçleri izlemek, değerlendirmek,
  i) Özel eğitim ve özel öğretim süreçlerini izlemek ve değerlendirmek,
  j) Öğrencilerin daha fazla başarı sağlamalarına ilişkin faaliyetler yürütmek.
 • Milli Eğitim Müdürünün vereceği işleri yapmak.

MAHMUT TOPRAKÇI

1115

ABDURRAHMAN ATEŞMEN

1621

 •  18/11/2012 tarih ve 28471 sayılı RG´de yayımlanan MEB  İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinin 16.maddesinde belirtilen hizmetleri yerine getirmek. (Özel Özel Eğitim Kurumları iş ve işlemler)
  a) Özel öğretim kurumlarıyla ilgili Bakanlık politika ve stratejilerini uygulamak,
  b) Özel öğretim kurumlarınca yürütülen özel eğitimin gelişmesini sağlayıcı çalışmalar yapmak,
  c) Engellilerin özel eğitim giderleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
  ç) 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında yer alan kurumların açılış, kapanış, devir, nakil ve diğer iş ve işlemlerini yürütmek,
  d) Özel yurtlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
  e) Özel öğretim kurumlarındaki öğrencilerin sınav, ücret, burs, diploma, disiplin ve benzeri iş ve işlemlerini yürütmek,
  f) Azınlık okulları, yabancı okullar ve milletlerarası okullara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
  g) Özel okulların arsa tahsisi ile teşvik ve vergi muafiyetiyle ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,
  ğ) Kursiyerlerin sınav, ücret, sertifika ve benzeri iş ve işlemlerini yürütmek,
  h) Özel öğretim kurumlarını ve özel yurtları denetlemek, sonuçları raporlamak ve değerlendirmek,
  ı) Özel öğretim kurumlarında öğretim materyallerinin kullanımıyla ilgili süreçleri izlemek, değerlendirmek, i) Özel eğitim ve özel öğretim süreçlerini izlemek ve değerlendirmek,
  j) Öğrencilerin daha fazla başarı sağlamalarına ilişkin faaliyetler yürütmek.
 • Milli Eğitim Müdürünün vereceği işleri yapmak.

VİLDAN ELCAN

1116

 8

BİLGİ İŞLEM VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ HİZMETLERİ

 • 18/11/2012 tarih ve 28471 sayılı RG´de yayımlanan MEB İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinin 17.maddesinde belirtilen hizmetleri yerine getirmek,
  a) Ölçme ve değerlendirme iş ve işlemlerini birimlerle işbirliği içerisinde yürütmek,
  b) Sınavların uygulanması ile ilgili organizasyonu yapmak ve sınav güvenliğini sağlamak,
  c) Sınav komisyonunun sekretarya hizmetlerini yürütmek,
  ç) Öğretim programlarını teknik yönden izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek,
  d) Eğitim faaliyetlerinin iyileştirilmesine yönelik teknik çözümlere ve yerel ihtiyaçlara dayalı uygulama projeleri geliştirmek ve yürütmek,
  e) Yenilikçi eğitim ve teknoloji destekli eğitim uygulamaları için yenilikçi çözümler hedefleyen proje ve araştırmalarda birimlere ve resmi ve özel kurumlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
  f) İlgili birimler ile işbirliği içinde proje ve araştırma sonuçlarının yeni uygulamalara yön vererek sürdürülebilir iş süreçlerine dönüşümünü sağlamak,
  g) Eğitim araç ve ortam standartlarının uygunluk testlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
  ğ) Uzaktan eğitim ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
  h) Eğitim bilişim ağını işletmek ve geliştirmek, erişim ve paylaşım yetkilerini yönetmek,
  ı) Tedarikçilerin eğitim materyalleri ve e-içerik projelerini incelemek ve değerlendirmek,
  i) Eğitim teknolojileriyle ilgili bütçe ve yatırım planlamalarını yapmak,
  j) Bilişime ilişkin Bakanlık ve diğer birim projelerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
  k) Kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek,
  l) Haberleşme, veri ve bilgi güvenliğini sağlamak,
  m) Eğitim bilişim ağının kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak,
  n) Bilişim hizmetlerine ve internet sayfalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
  o) Elektronik imza ve elektronik belge uygulamalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
  ö) Bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacının karşılanmasına destek sağlamak ve işletimini yapmak,
  p) İstatistikî verilerin saklanmasına ilişkin teknik iş ve işlemleri yürütmek,
  r) Çağrı sistemleri kurulmasına ve işletilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
 • Milli Eğitim Müdürünün vereceği işleri yapmak.

MUKADDES KASAP

1212

NASIF ÖNDER

1414

 9

 STRATEJİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ

 • 18/11/2012 tarih ve 28471 sayılı RG´de yayımlanan MEB İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinin 18. maddesinde belirtilen hizmetleri yerine getirmek. Bilgi toplama, soru önergeleri ile ilgili bilgi toplama ve süresi içerisinde cevaplamak.
  a) İl/ilçe düzeyinde iş takvimini hazırlamak,
  b) İl/ilçe stratejik planlarını hazırlamak, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak,
  c) Hükümet programlarına dayalı eylem planı ile ilgili işleri yürütmek,
  ç) Kalkınma planları ve yılı programları ile ilgili işlemleri yürütmek,
  d) Faaliyetlerin stratejik plan, bütçe ve performans programına uygunluğunu sağlamak,
  e) Hizmetlerin etkililiği ile vatandaş ve çalışan memnuniyetine ilişkin çalışmalar yapmak,
  f) Bütçe ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
  g) Ayrıntılı harcama programını hazırlamak,
  ğ) Nakit ödemelerin planlamasını yapmak, ödemeleri izlemek,
  h) Malî durum ve beklentiler raporunu hazırlamak,
  ı) Kamu zararı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
  i) Yatırımlarla ilgili ihtiyaç analizlerini yapmak, verileri hazırlamak,
  j) Performans programıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
  k) Okul aile birlikleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
  l) Eğitim kurumu bina veya eklentileri ile derslik ihtiyaçlarını tespit etmek,
  m) İstatistikî verileri ilgili birimlerle işbirliği içinde ulusal ve uluslararası standartlara uygun ve eksiksiz toplamak, güncelleştirmek, analiz etmek ve yayınlamak,
  n) Eğitim kurumları, yönetici, öğretmen ve çalışanlar için belirlenen performans ölçütlerinin uygulanmasını izlemek, yerel ihtiyaçlara göre performans ölçütleri geliştirmek ve uygulamak,
  o) İlgili birimlerle koordinasyon sağlayarak vatandaş odaklı yönetimin oluşturulması, idarenin geliştirilmesi, yönetim kalitesinin artırılması, hizmet standartlarının belirlenmesi, iş ve karar süreçlerinin oluşturulması ile bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılmasına ilişkin araştırma geliştirme faaliyetleri yürütmek,
  ö) Eğitime ilişkin araştırma, geliştirme, stratejik planlama ve kalite geliştirme faaliyetleri yürütmek,
  p) Eğitime ilişkin projeler hazırlamak, uygulamak,
  r) İlçe millî eğitim müdürlükleri ile eğitim  kurumlarının proje hazırlama ve yürütme kapasitesini geliştirici çalışmalar yapmak,
  s) Araştırma ve uygulama projelerinde finansal ve malî yönetimi izlemek, raporlamak.
 • 18/11/2012 tarih ve 28471 sayılı RG´de yayımlanan MEB İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinin 24.maddesi: İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu,
 • 18/11/2012 tarih ve 28471 sayılı RG´ de yayımlanan MEB İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinin 25.maddesi: İl Milli Eğitim Komisyonu,
 • Milli Eğitim Müdürünün vereceği işleri yapmak.

MUHAMMET USLU

1549

MUSTAFA ZİNCİRKIRAN

1236

 10

HUKUK HİZMETLERİ

 • 18/11/2012 tarih ve 28471 sayılı RG´de yayımlanan MEB İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinin 19.maddesinde belirtilen hizmetleri yerine getirmek
  a) Malî, hukukî ve fikrî haklar konusundaki uyuşmazlıklara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
  b) Adlî ve idarî davalar ile tahkim yargılaması ve icra işlemlerinde Valiliği veya Kaymakamlığı temsil etmek,
  c) Dava ve icra işlemlerini yürütmek, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri almak,
  ç) Hizmet satın alma yoluyla yaptırılan dava ve icra takiplerini izlemek ve denetlemek,
  d) Soruşturma ve inceleme raporlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
  e) Disiplin kuruluna girecek dosyaların iş ve işlemlerini yapmak,
  f) Adlî ve idarî makamlardan gelen ön inceleme iş ve işlemlerini yürütmek,
  g) İdarî, adlî ve icra davalarıyla ilgili yazışmaları yapmak,
  ğ) İdarî ve adlî itirazlar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
  h) Mevzuatı takip etmek, uygulanmasını gözetmek,
  ı) Mevzuat ve hukuki konularda birimlere görüş bildirmek.
 • Milli Eğitim Müdürünün vereceği işleri yapmak.

ERKAL DEMİR

1642

AV. BİLGE TARGAN
1640

 

AV. AYŞE SAİDE ERGÜN
1204

 

AV. ESRA IŞIL SAĞLAM
1204

 11 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ HİZMETLERİ

 • 18/11/2012 tarih ve 28471 sayılı RG´de yayımlanan MEB İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinin 20.maddesinde belirtilen hizmetleri yerine getirmek (Norm Kadro ve Öğretmen Atamaları)
  a) İnsan kaynaklarıyla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar yapmak,
  b) Norm kadro iş ve işlemlerini yürütmek,
  c) İl/ilçe özlük dosyalarının muhafazasını sağlamak,
  ç) Özlük ve emeklilik iş ve işlemlerini yürütmek,
  d) Disiplin ve ödül işlemlerinin uygulamalarını yapmak,
  e) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerini yürütmek,
  f) Yöneticilik formasyonunun gelişmesini sağlayıcı faaliyetler yürütmek,
  g) Personelin eğitimlerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
  ğ) Aday öğretmenlerin uyum ve adaylık eğitimi programlarını uygulamak,
  h) Öğretmen yeterliliği ve iş başarımı düzeyini iyileştirici hizmet içi eğitimler yapmak,
  ı) Öğretmen yeterliliklerine ilişkin Bakanlığa geri bildirim ve önerilerde bulunmak,
  i) Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerine yönelik ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek,
  j) Öğretmenlerin meslekî gelişimiyle ilgili araştırma ve projeler yapmak ve uygulamak, 
  k) Öğretmenlerin meslekî gelişimine yönelik yerel düzeyde etkinlikler düzenlemek,
  l) Yöneticilerin, öğretmenlerin ve diğer personelin atama, yer değiştirme, askerlik, alan değişikliği ve benzeri iş ve işlemlerini yapmak,
  m) Personelin pasaport ve yurt dışı iş ve işlemlerini yürütmek,
  n) Sendika ve konfederasyonların il temsilcilikleriyle iletişim sağlamak,
  o) 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kapsamındaki görevleri yürütmek.
 • Milli Eğitim Müdürünün vereceği işleri yapmak.

LÜTFİYE ŞAKİR

1306-1320

BEYALİ ÖZLİ

1503

 • 18/11/2012 tarih ve 28471 sayılı RG´de yayımlanan MEB İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinin 20.maddesinde belirtilen hizmetleri yerine getirmek (Yönetici ve Öğretmen Harici Personel Atamaları)
  a) İnsan kaynaklarıyla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar yapmak,
  b) Norm kadro iş ve işlemlerini yürütmek,
  c) İl/ilçe özlük dosyalarının muhafazasını sağlamak,
  ç) Özlük ve emeklilik iş ve işlemlerini yürütmek,
  d) Disiplin ve ödül işlemlerinin uygulamalarını yapmak,
  e) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerini yürütmek,
  f) Yöneticilik formasyonunun gelişmesini sağlayıcı faaliyetler yürütmek,
  g) Personelin eğitimlerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
  ğ) Aday öğretmenlerin uyum ve adaylık eğitimi programlarını uygulamak,
  h) Öğretmen yeterliliği ve iş başarımı düzeyini iyileştirici hizmet içi eğitimler yapmak,
  ı) Öğretmen yeterliliklerine ilişkin Bakanlığa geri bildirim ve önerilerde bulunmak,
  i) Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerine yönelik ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek,
  j) Öğretmenlerin meslekî gelişimiyle ilgili araştırma ve projeler yapmak ve uygulamak, 
  k) Öğretmenlerin meslekî gelişimine yönelik yerel düzeyde etkinlikler düzenlemek,
  l) Yöneticilerin, öğretmenlerin ve diğer personelin atama, yer değiştirme, askerlik, alan değişikliği ve benzeri iş ve işlemlerini yapmak,
  m) Personelin pasaport ve yurt dışı iş ve işlemlerini yürütmek,
  n) Sendika ve konfederasyonların il temsilcilikleriyle iletişim sağlamak,
  o) 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kapsamındaki görevleri yürütmek.
 • Milli Eğitim Müdürünün vereceği işleri yapmak.

HASAN YILDIZ

1404

 • 18/11/2012 tarih ve 28471 sayılı RG´de yayımlanan MEB İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinin 20.maddesinin (c,ç,d,e,m,n,o) bendinde belirtilen hizmetleri yerine getirmek c) İl/ilçe özlük dosyalarının muhafazasını sağlamak, ç) Özlük ve emeklilik iş ve işlemlerini yürütmek, d) Disiplin ve ödül işlemlerinin uygulamalarını yapmak, e) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerini yürütmek, m) Personelin pasaport ve yurt dışı iş ve işlemlerini    yürütmek, n) Sendika ve konfederasyonların il temsilcilikleriyle    iletişim sağlamak, o) 25/6/2001 tarihli ve 4688    sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kapsamındaki görevleri yürütmek.
 • Milli Eğitim Müdürünün vereceği işleri yapmak.

YASEMİN KARAMIK

1215

 • 18/11/2012 tarih ve 28471 sayılı RG´de yayımlanan MEB İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinin 20.maddesinin (c,) bendinde belirtilen hizmetleri yerine getirmek
 • c) İl/ilçe özlük dosyalarının muhafazasını sağlamak,
 • Milli Eğitim Müdürünün vereceği işleri yapmak.

AHMET ARSLAN

1130

 • 18/11/2012 tarih ve 28471 sayılı RG´ de yayımlanan MEB İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinin 20.maddesinin (f,g,ğ,h,ı,i,j,k) bendinde belirtilen hizmetleri yerine getirmek f) Yöneticilik formasyonunun gelişmesini sağlayıcı faaliyetler yürütmek, g) Personelin eğitimlerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak, ğ) Aday öğretmenlerin uyum ve adaylık eğitimi programlarını uygulamak, h) Öğretmen yeterliliği ve iş başarımı düzeyini iyileştirici hizmet içi eğitimler yapmak, ı) Öğretmen yeterliliklerine ilişkin Bakanlığa geri bildirim ve önerilerde bulunmak, i) Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerine yönelik ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek, j) Öğretmenlerin meslekî gelişimiyle ilgili araştırma ve projeler yapmak ve uygulamak, k) Öğretmenlerin meslekî gelişimine yönelik yerel düzeyde etkinlikler düzenlemek,
 • Milli Eğitim Müdürünün vereceği işleri yapmak.

SUNA DİLCİ

1131

 12 

DESTEK
HİZMETLERİ  

 • 18/11/2012 tarih ve 28471 sayılı RG´de yayımlanan MEB İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinin 21.maddesinin (j) bendinde belirtilen hizmetleri yerine getirmek
  j) Genel evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
 • Milli Eğitim Müdürünün vereceği işleri yapmak.

SEVGİ ÇİNÇİK

 

MUSTAFA KOCACIK

1328

 • 18/11/2012 tarih ve 28471 sayılı RG´de yayımlanan MEB İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinin 21.maddesinin (a,b,c,ç,d,e,f,g,ğ,h,ı,i) bendinde belirtilen hizmetleri yerine getirmek
  a) Yayın faaliyetlerini yürütmek,
  b) Ders araç ve gereçleri ile donatım ihtiyaçlarını temin etmek,
  c) Ücretsiz Ders Kitabı Temini Projesini yürütmek,
  ç) Taşınır ve taşınmazlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
  d) Depo iş ve işlemlerini yürütmek,
  e) Lojmanlar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
  f) Yemekhane iş ve işlemlerini yürütmek,
  g) Öğretmenevleri ve sosyal tesislerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
  ğ) Döner sermaye iş ve işlemlerini yürütmek,
  h) Temizlik, güvenlik, ısınma, aydınlatma, onarım ve taşıma gibi işlemleri yürütmek,
  ı) Satın alma iş ve işlemlerini yürütmek,
  i) Tahakkuk işlemlerine esas olan onayları almak ve ilgili diğer işlemleri yürütmek,
 • İlköğretim ve Ortaöğretim öğrenci taşıma iş ve işlemleri
 • Milli Eğitim Müdürünün vereceği işleri yapmak.

BÜLENT BAĞIRAN

1334

 13 

 İNŞAAT- EMLAK HİZMETLERİ 

 • 18/11/2012 tarih ve 28471 sayılı RG´de yayımlanan MEB İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinin 22.maddesinde belirtilen hizmetleri yerine getirmek (ç, s, ş maddeleri harici işlemler)
  a) Yapım programları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
  b) Eğitim kurumu bina veya eklentileri ile derslik ihtiyaçlarını önceliklere göre karşılamak,
  c) Onaylanan yapım programlarının ve ek programların uygulanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
  d) Yatırım programı yapı yatırımlarının ihale öncesi hazırlıklarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
  e) İhale edilen yatırımları izlemek, planlanan süre içerisinde hizmete sunulmalarını sağlamak,
  f) Onarımlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
  g) Yapılan ihalelere ait projelerin ödeneğe esas dosyalarının hazırlanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
  ğ) Projelere göre idarî ve teknik ihale şartnamelerinin hazırlanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
  h) Hak edişlere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
  ı) Eğitim kurumlarının Toplu Konut İdaresi Başkanlığı veya inşaat işleri ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yaptırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
  i) Yapıların mimarî ve mühendislik projelerinin yapılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
  j) Özel projeleri incelemek ve görüş bildirmek,
  k) Hazine mülkiyetinde olanlar dâhil, her türlü okul ve bina kiralamalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
  l) Bakanlık binalarının eğitim kurumu olarak kiralanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
  m) Kamu kuruluşlarına tahsisli taşınmazların tahsisi veya devri işlemlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
  n) Eğitim kurumlarının kamu-özel ortaklığı modeliyle yapımına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
  o) Bakanlıkça yapımına karar verilen eğitim öğretim tesislerinin belirli süre ve bedel üzerinden kiralama karşılığı yaptırılmasıyla ilgili işlemlere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
  ö) Eğitim kurumlarındaki eğitim öğretim hizmet alanları dışındaki hizmet ve alanların işletme devri karşılığında eğitim öğretim tesislerinin sözleşme ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine yenilettirilmesi veya yeniden yaptırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
  p) Eğitim kurumlarının depreme karşı tahkiklerini yapmak ve yaptırmak, güçlendirilecek eğitim kurumlarını tespit etmek ve Bakanlığa bildirmek,
  r) Taşınabilir okulların yaptırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • Milli Eğitim Müdürünün vereceği işleri yapmak.

SÜLEYMAN TALAY

1332

BEDRETTİN UÇKAÇ

1405

 • 18/11/2012 tarih ve 28471 sayılı RG´de yayımlanan MEB İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinin 22.maddesinde belirtilen hizmetleri yerine getirmek (s,ş maddelerinde belirtilen iş ve işlemler)
  s) Eğitim kurumlarına ilişkin kamulaştırma iş ve işlemlerinin yürütülmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
  ş) Bakanlığa gerektiğinde kamulaştırma teklifi sunmak.
 • Milli Eğitim Müdürünün vereceği işleri yapmak.

SALİM TOLUKAN

1316

 14 

MAARİF MÜFETTİLERİ BAŞKANLIĞI

 • 18/11/2012 tarih ve 28471 sayılı RG´de yayımlanan MEB İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinin 7.maddesinde belirtilen hizmetleri yerine getirmek
  a) Öğretim programlarının uygulamalarını izlemek ve rehberlik faaliyeti yürütmek,
  b) Öğretim materyalleri ile ilgili süreç ve uygulamaları izlemek ve değerlendirmek,
  c) Sistem boyutunda eğitim ve öğretim süreçleri ile uygulamaları izlemek ve değerlendirmek,
  ç) Eğitim-öğretim ve yönetim faaliyetlerinin denetim ve değerlendirme çalışmalarını yapmak,
  d) İzleme ve değerlendirme raporları hazırlayarak ilgili birimlerle paylaşmak,
  e) İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumlarının teftiş, denetim, rehberlik, işbaşında yetiştirme ve    değerlendirme hizmetlerini yürütmek,
  f) İl millî eğitim müdürü hariç yönetici, öğretmen ve diğer memurların denetim ve rehberlik hizmetlerini yürütmek,
  g) İnceleme, soruşturma veya ön inceleme raporlarıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
  ğ) Öğretmen ve yöneticilerin uyum eğitimi ve gelişimlerine yönelik çalışmalar yapmak,
  h) Eğitim-öğretim ve yönetim süreçlerinin geliştirilmesinde rehberlik çalışmaları yapmak,
  ı) Eğitim-öğretim ve yönetim alanlarını geliştirici araştırma ve çalışmalar yapmak.
 • Milli Eğitim Müdürünün vereceği işleri yapmak.

AHMET GÜVERCİN

1630

ERSAN YAŞKEÇELİ

1649

 • Eğitim Denetmenlerinin Özlük İş ve İşlemleri,
 • Milli Eğitim Müdürünün vereceği işleri yapmak.

SUPHİ YİLANLİ

1611

15

SİVİL SAVUNMA

 • Sivil Savunma İş ve işlemleri,
 • Milli Eğitim Müdürünün vereceği işleri yapmak.

MEHMET TAŞKIN

1333

AYTEN ÖZDEMİR

1329

16

ÖZEL BÜRO

 • Yazılı ve görsel basında çııkan Milli Eğitim ile ilgili haberleri takip etmek,
 • Valilik ve bakanlık makamına sunulması gereken bilgi notlarını hazırlamak,
 • Tekzib veya düzeltme yapılması gereken konularda hukuk işleri şubesiyle birlikte gerekli işlemleri yapmak,
 • Mesleki örgütler ve diğer sivil toplum kuruluşları ile ilişkileri yürütmek, vatandaş memnuniyetinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak,
 • Bilgi edinme başvurularının ilgili birimlerle koordine ederek yanıtlanmasını sağlamak,
 • Millî eğitim hizmetlerinden talep ve şikâyetler konusunda bilgilendirme ve yönlendirme işleri ile protokol iş ve işlemlerini yürütmek üzere il millî eğitim müdürüne bağlı olarak görev yapmak üzere yeterli sayıda personelden oluşan büro oluşturabilir.
 • Milli Eğitim Müdürlüğü web sayfasında yayınlanan yazıları, haberleri, milli eğitim dergisi ve basın bültenlerini hazırlamak.

 MEHMET SARIBOĞA

1548

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  18/11/2012 tarih ve 28471 sayılı RG´de yayımlanan MEB İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği için tıklayınız.

 

  

 


İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜR YARDIMCILARININ GÖREV DAĞILIMI

GÖREVLER

SORUMLU MÜDÜR YARDIMCISI

 1. İnsan Kaynakları Yönetimi Hizmetleri
 2. Hukuk Hizmetleri

HAYATİ KOCA

 1. Özel Öğretim Kurumları Hizmetleri
 2. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri

MURAT BİLAL

 1. Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri
 2. Din Öğretimi Hizmetleri (Şube Hizmetleri Doğrudan)
 3. Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri

ÖMER OFLAZ

 1. Strateji Geliştirme Hizmetleri
 2. İnşaat-Emlak Hizmetleri
 3. Harcama Yetkilisi

MUSTAFA YAYLACI

 1. Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Hizmetleri
 2. Destek Hizmetleri

MEHMET ÇALIŞKAN

 1. Temel Eğitim Hizmetleri
 2. Ortaöğretim Hizmetleri
 
KAZIM BARAN

 

 

EŞ GÖREVLER

1- İzin, rapor vb. nedenlerle görevi başında bulunamayan yöneticinin yerine, aşağıda karşılığı belirtilen yöneticiler -mevcut görevlerine ek olarak herhangi bir talimat beklemeksizin- görevlidir.

2- Yönetici, görev gereği kısa süreli olarak kurumdan ayrılması halinde, karşılığını bilgilendirir. Eş görevlisi -işlerin aksamaması bakımından- yerine imza/paraf atar.

3- Eş görevlilerin farklı zamanlarda yıllık izne ayrılması -aynı anda ayrılmaması- esastır.

 

MAARİF MÜFETTİŞLERİ BAŞKAN YARDIMCILARININ GÖREV DAĞILIMI

ADI SOYADI - GÖREVİ

1.DERECE

2. DERECE

1

Sait ÖZBALIK

 Maarif Müfettişleri Başkan Yardımcısı

 Maarif Müfettişleri Başkanlığı
2

Yılmaz ÖZKAN

 Maarif Müfettişleri Başkan Yardımcısı

 Maarif Müfettişleri Başkanlığı

 

 

MÜDÜR YARDIMCILARININ İZİNLİ-RAPORLU VE GÖREVLİ OLDUKLARINDA YERİNE VEKALET EDECEKLER

ADI SOYADI - GÖREVİ

1.DERECE

2. DERECE

1

 Kazım BARAN

 Ömer OFLAZ

 Murat BİLAL
2

 Ömer OFLAZ

 Kazım BARAN

 Mehmet ÇALIŞKAN
3

 Murat BİLAL

 Hayati KOCA

 Mustafa YAYLACI

4

 Mehmet ÇALIŞKAN

 Mustafa YAYLACI  Hayati KOCA

5

 Hayati KOCA

 Murat BİLAL  Ömer OFLAZ

6

 Mustafa YAYLACI

 Mehmet ÇALIŞKAN

 Kazım BARAN

 

 

ŞUBE MÜDÜRLERİ İZİNLİ-RAPORLU VE GÖREVLİ OLDUKLARINDA YERİNE VEKALET EDECEKLER

ADI SOYADI - GÖREVİ

1.DERECE

2. DERECE

 Şeref İÇOĞLU

 Abdulhalik DEMİR

 Ahmet OFLAZ

2

 Abdulhalik DEMİR

 Şeref İÇOĞLU  Mustafa KOCACIK

3

 Ahmet OFLAZ

 Beyali ÖZLİ  Şeref İÇOĞLU

4

 Abdurrahman ATEŞMEN

 Nasıf ÖNDER

 Abdulhalik DEMİR

5

 Nasıf ÖNDER

 Abdurrahman ATEŞMEN

 Bedrettin UÇKAÇ

 6  Mustafa ZİNCİRKIRAN  Bedrettin UÇKAÇ

 Nasıf ÖNDER

7  Beyali ÖZLİ  Ahmet OFLAZ

 Abdurrahman ATEŞMEN

8  Mustafa KOCACIK  Mustafa ZİNCİRKIRAN

 Beyali ÖZLİ

9  Bedrettin UÇKAÇ  Mustafa KOCACIK

 Mustafa ZİNCİRKIRAN

 Yayın:14.02.2013 - Güncelleme:06.10.2014 - 21:59 - Görüntülenme:4539